Ysgol Carrog © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan

Ysgol Carrog

Mae dewis ysgol newydd yn benderfyniad pwysig a gobei-

thiaf y bydd y wybodaeth a ddarperir ar y wefan hon yn eich

helpu i ddeall mwy am fywyd yn Ysgol Carrog a'r hyn y gall

ein hysgol ei gynnig i'ch plentyn.

Mae ein hysgol yn credu mewn meithrin awyrgylch hapus a

gweithgar yn seiliedig ar berthynas dda rhwng plant a staff.

Rydym bob amser yn ymdrechu i greu amgylchedd ysgol

sy'n ofalgar a sefydlog. Datganiad cenhadaeth ein hysgol

yw; ‘Dysgu heddiw am well yfory’.

Ein prif nod yw darparu amgylchedd gofalgar, cyfeillgar ac

ysgogol lle caiff pob plentyn ei drin fel unigolyn a'i annog yn

weithredol i wneud y gorau y gall ef / hi, yn gymdeithasol,

yn foesol ac yn academaidd. Er mwyn i hyn ddigwydd, rhaid

cael partneriaeth wirioneddol rhwng athrawon, rhieni a dis-

gyblion. Mae'r ysgol yn perthyn i bob un ohonom.

Mae anghenion pob plentyn unigol yn cael eu diwallu gan

waith, wedi'i gynllunio ar y lefel sy'n gweddu orau i allu'r

plentyn. Rydym yn ceisio gwneud hyn o fewn fframwaith y

Cwricwlwm Cenedlaethol a'r Cyfnod Sylfaen.

Mae'r staff yn ein hysgol yn ymroddedig i godi safonau ym

mhob maes o'r cwricwlwm. Rydym yn rhoi pwyslais cryf ar

sgiliau sylfaenol (llythrennedd, rhifedd a thechnoleg gwybo-

daeth) a dysgu i ddysgu.

I gloi, rydym yn bwriadu gwneud blynyddoedd eich plentyn

yn ein gofal, yn hapus, yn gofiadwy ac yn werth chweil.

Gobeithiwn y bydd y cysylltiadau cefnogol rhwng y cartref

a'r ysgol yn ffynnu ac edrychwn ymlaen at gyswllt hir a

hapus.

Mrs. J Davies

Pennaeth

Ar ran holl Lywodraethwyr Ysgol Carrog, hoffwn achub ar y

cyfle hwn i'ch croesawu i'n hysgol.

Mae Ysgol Carrog yn cynnig amgylchedd dysgu cynnes,

cyfeillgar, hwyliog ac ysbrydoledig i'n holl blant o'r Feithrin i

Flwyddyn 6. Mae gennym ddisgwyliadau uchel o bob dis-

gybl yn seiliedig arnynt fel unigolyn. Rydym hefyd wedi dat-

blygu ethos cymunedol cryf a llais disgyblion. Anogir

disgyblion i roi cynnig ar eu gorau a llwyddo. Fe'u hanogir

hefyd i ddatblygu i fod yn bobl ifanc gyfrifol, ofalgar sy'n

arddangos moesau da ac ymddygiad priodol yn yr ysgol ac

yn y gymuned ehangach.

Mae staff yr ysgol yn arbennig o ymroddedig ac yn darparu

addysg o safon uchel. Mae'r staff yn cael hyfforddiant rheo-

laidd i sicrhau eu bod yn gwbl ddiweddar â mentrau diwed-

daraf er mwyn cefnogi'r disgyblion i'r safon uchaf.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau pori ein gwefan a bod y

wybodaeth yn ddefnyddiol, yn berthnasol ac yn ddiddorol.

Mae croeso i chi gysylltu â'r ysgol os hoffech gael mwy o

wybodaeth neu i drefnu ymweliad i weld ein hysgol ni ar

waith a'n disgyblion prysur yn y gwaith.

Yn olaf, i gloi, mae ein holl staff a Llywodraethwyr yn hawdd

iawn mynd atynt, gan annog plant a rhieni i gymryd rhan

weithredol wrth sicrhau bod ein hysgol yn llwyddiant.

Yr eiddoch yn gywir,

Mr Gordon Hughes

Cadeirydd y Llywodraethwyr

We are excited to be working with you

@Carrog_ysgol

Croeso i

wefan Ysgol

Carrog

Mae dewis ysgol newydd yn benderfy-

niad pwysig a gobeithiaf y bydd y

wybodaeth a ddarperir ar y wefan hon

yn eich helpu i ddeall mwy am fywyd

yn Ysgol Carrog a'r hyn y gall ein hysgol

ei gynnig i'ch plentyn.

Mae ein hysgol yn credu mewn meithrin

awyrgylch hapus a gweithgar yn

seiliedig ar berthynas dda rhwng plant

a staff. Rydym bob amser yn ymdrechu i

greu amgylchedd ysgol sy'n ofalgar a

sefydlog. Datganiad cenhadaeth ein

hysgol yw; ‘Dysgu heddiw am well

yfory’.

Ein prif nod yw darparu amgylchedd

gofalgar, cyfeillgar ac ysgogol lle caiff

pob plentyn ei drin fel unigolyn a'i

annog yn weithredol i wneud y gorau y

gall ef / hi, yn gymdeithasol, yn foesol

ac yn academaidd. Er mwyn i hyn ddig-

wydd, rhaid cael partneriaeth wirioned-

dol rhwng athrawon, rhieni a

disgyblion. Mae'r ysgol yn perthyn i bob

un ohonom.

Mae anghenion pob plentyn unigol yn

cael eu diwallu gan waith, wedi'i gynl-

lunio ar y lefel sy'n gweddu orau i allu'r

plentyn. Rydym yn ceisio gwneud hyn o

fewn fframwaith y Cwricwlwm

Cenedlaethol a'r Cyfnod Sylfaen.

Mae'r staff yn ein hysgol yn ymroddedig

i godi safonau ym mhob maes o'r

cwricwlwm. Rydym yn rhoi pwyslais

cryf ar sgiliau sylfaenol (llythrennedd,

rhifedd a thechnoleg gwybodaeth) a

dysgu i ddysgu.

I gloi, rydym yn bwriadu gwneud blyny-

ddoedd eich plentyn yn ein gofal, yn

hapus, yn gofiadwy ac yn werth chweil.

Gobeithiwn y bydd y cysylltiadau cefno-

gol rhwng y cartref a'r ysgol yn ffynnu

ac edrychwn ymlaen at gyswllt hir a

hapus.

Mrs. J Davies

Pennaeth

Ar ran holl Lywodraethwyr Ysgol

Carrog, hoffwn achub ar y cyfle hwn i'ch

croesawu i'n hysgol.

Mae Ysgol Carrog yn cynnig am-

gylchedd dysgu cynnes, cyfeillgar,

hwyliog ac ysbrydoledig i'n holl blant

o'r Feithrin i Flwyddyn 6. Mae gennym

ddisgwyliadau uchel o bob disgybl yn

seiliedig arnynt fel unigolyn. Rydym

hefyd wedi datblygu ethos cymunedol

cryf a llais disgyblion. Anogir disgyblion

i roi cynnig ar eu gorau a llwyddo. Fe'u

hanogir hefyd i ddatblygu i fod yn bobl

ifanc gyfrifol, ofalgar sy'n arddangos

moesau da ac ymddygiad priodol yn yr

ysgol ac yn y gymuned ehangach.

Mae staff yr ysgol yn arbennig o ymrod-

dedig ac yn darparu addysg o safon

uchel. Mae'r staff yn cael hyfforddiant

rheolaidd i sicrhau eu bod yn gwbl ddi-

weddar â mentrau diweddaraf er mwyn

cefnogi'r disgyblion i'r safon uchaf.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau pori

ein gwefan a bod y wybodaeth yn

ddefnyddiol, yn berthnasol ac yn ddid-

dorol. Mae croeso i chi gysylltu â'r ysgol

os hoffech gael mwy o wybodaeth neu i

drefnu ymweliad i weld ein hysgol ni ar

waith a'n disgyblion prysur yn y gwaith.

Yn olaf, i gloi, mae ein holl staff a

Llywodraethwyr yn hawdd iawn mynd

atynt, gan annog plant a rhieni i gymryd

rhan weithredol wrth sicrhau bod ein

hysgol yn llwyddiant.

Yr eiddoch yn gywir,

Mr Gordon Hughes

Cadeirydd y Llywodraethwyr

Ysgol Carrog © 2024        Privacy Notice       Website designed and maintained by H G Web Designs
We are excited to be working with you